6. Organisatie

Het beheersaspect organisatie gaat over de organisatie van het project zelf. Dit is het vastleggen van de formele structuur van het project en de formele communicatie- en rapportagelijnen. Visueel gebeurt dit met behulp van een organogram of organisatie-breakdownstructuur (OBS). De belangrijkste aandachtspunten bij het beheersaspect organisatie zijn:

  • wie is de opdrachtgever en wie geeft decharge als het project is opgeleverd?
  • wie heeft welke verantwoordelijkheden?
  • wie heeft welke bevoegdheden, mandaten?
  • wie legt verantwoording af aan wie?
  • welke leveranciers zijn er en wat zijn de formele afspraken die zijn gemaakt?
  • welke vergaderingen vinden er plaats en wat is de vergaderfrequentie?

De basis voor het organogram is het opdrachtgever-opdrachtnemermodel. De opdrachtgever besteedt een hoeveelheid werk uit en de opdrachtnemer is degene die het werk samen met een team uitvoert.