Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van CAP-able, gevestigd te Landgraaf, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59507802.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze privacyverklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. CAP-able verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee direct of indirect natuurlijke personen kunnen worden geïdentificeerd.

Welke persoonsgegevens?

Welke persoonsgegevens wij verwerken is afhankelijk van de overeengekomen diensten en het doel van de verwerking van de betreffende persoonsgegevens. CAP-able verwerkt onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • Uw NAW-gegevens;
 • Uw telefoonnummer en uw emailadres;
 • Uw bankgegevens en betaalgegevens;
 • Andere persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt en voor zover die gegevens voor te verrichten dienst(en) noodzakelijk zijn.

Grondslag van verwerking

De hiervoor genoemde persoonsgegevens heeft CAP-able nodig voor een met u te sluiten overeenkomst of het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke plicht, voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons of omdat u ons daartoe toestemming heeft gegeven. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan kunt u die toestemming te allen tijde weer intrekken.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

CAP-able verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren en leveren van onze diensten, zoals het volgen van een workshop, training, seminar, een coaching of adviestraject;
 • Het met u kunnen communiceren;
 • Om uw opdracht te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan;
 • Het afhandelen van betalingen;
 • Het analyseren, verbeteren, beveiligen en/of onderhouden van onze website
 • Het monitoren c.q. onderzoeken van de door CAP-able aangeboden diensten ter verbetering van deze diensten, bijvoorbeeld door contact op te nemen met de betrokkene voor een evaluatie;
 • Het aanbieden van onze diensten, en/of andere (gerichte) aanbiedingen en advertenties;
 • Het onderhouden van contacten met relaties;
 • Het voldoen aan de op ons rustende wettelijke verplichtingen.

Niet alle doelen hoeven op uw gegevens van toepassing te zijn. Dit hangt mede af van uw rechtsverhouding tot CAP-able.

Bewaartermijn

Deze gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, rekening houdende met wettelijke verplichtingen. Daarnaast kan een gerechtvaardigd belang aanwezig zijn waarom uw gegevens langer worden bewaard. Ook kunnen wij uw gegevens langer bewaren dan nodig indien u ons daartoe toestemming heeft gegeven.

Beveiligen

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen iedere vorm van ongeautoriseerde toegang, misbruik en/of ongeoorloofde openbaarmaking. Indien u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet voldoende worden beveiligd of aanwijzingen heeft van misbruik of anderszins, neem dan contact met ons op.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derde partijen, tenzij de wet ons daartoe verplicht, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze werkzaamheden (bijvoorbeeld indien wij een melding moeten doen bij de meldkamers) of u ons daartoe toestemming heeft gegeven. Met derden die als verwerker in de zin van de AVG optreden, zullen wij verwerkersovereenkomsten sluiten. Persoonsgegevens worden door ons niet buiten de Europese Unie opgeslagen.

Cookies

Voor de goede werking van haar website gebruikt CAP-able cookies. CAP-able registreert niet het IP adres van de bezoeker (IP-anonimisatie via Google Analytics) en het bezoeken van de site is niet te herleiden tot een individuele gebruiker.

Uw rechten

Voor iedere gegevensverwerking geldt dat u de navolgende rechten heeft:

 • Inzage in en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking.
 • U heeft het recht om, daar waar de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, deze toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt de toestemming intrekken door dit mede te delen via mail of brief (voor de contactgegevens, zie hierboven). CAP-able behoudt zich het recht voor te verifiëren of de mededeling tot intrekking van toestemming wel van u afkomstig is.
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u een klacht heeft over de gegevensverwerking door CAP-able dan horen wij dit graag via guido@cap-able.nl. Voordat wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wij zullen uw verzoek(en)/bezwa(a)r(en) in behandeling nemen zoals voorgeschreven door de AVG. Niet in alle gevallen hoeven wij aan uw verzoek te voldoen of uw bezwaar te honoreren. Bijvoorbeeld wanneer de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is voor het voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zullen er zorg voor dragen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, schriftelijk te reageren op uw verzoek. Indien wij uw verzoek niet honoreren, zullen wij uw mededelen waarom wij dat niet doen.

Wijzigen van de Privacyverklaring

De Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de Privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 januari 2019.