Strategie en projecten

Alle operationele projecten zullen een bijdrage moeten leveren aan het voorbestaan van de organisatie. Welke projecten dit zijn is afhankelijk van de visie van de directie/management en de hierbij gekozen missie, doelen en strategie.

Visie
Ieder traject van strategievorming behoort te beginnen met het discussiëren over en het ontwikkelen van visie. Strategie is namelijk meer dan het volgen van een plan, visie speelt een rol om tot een strategie te komen (Mintzberg, 1994). Visie wordt gedefinieerd als een dynamisch beeld van de toekomst, de toekomstige omgeving in de meest uitgebreide zin des woords.

Missie
Ten onrechte worden de begrippen visie en missie in de literatuur nogal eens door elkaar gebruikt. Een missie is echter een afgeleide van de visie. Bovendien is de missie in tegenstelling tot de visie relatief statisch; het is iets dat in de loop van de jaren nauwelijks verandert. De missie is de primaire functie van de organisatie (waar is haar toegevoegde waarde). De centrale vraag die hierbij steeds moet worden gesteld luidt: “Waarvoor is de organisatie opgericht en wat wil je bereiken?”. Met andere woorden: wat is de plaats van de organisatie in de toekomstige omgeving?

Doelen
Uitgaande van de missie definieert een organisatie haar doelen. Een doel is een na te steven situatie. Ze geven aan wat de organisatie wil bereiken en hebben een tijdshorizon van twee tot vijf jaar. Ze zeggen iets over zaken als marktaandeel, omzet, winst en bij overheden over de toestand van een gemeente bijvoorbeeld op het vlak van veiligheid, werkgelegenheid en infrastructuur.

Strategie
De strategie omvat de activiteiten waarmee een organisatie concurreert en de onderscheidende competenties die ze momenteel bezit of wil bereiken (Rampersad, 1997). Strategie heeft in belangrijke mate te maken met de positie die een organisatie inneemt in de relatie tot haar concurrenten. De vragen, die hierbij steeds moeten worden gesteld, luiden: ”Hoe wil de organisatie de missie bereiken, wat is hiervoor nodig? Welke stappen moeten worden genomen?”. Met andere woorden: welk plan heb je om de missie en doelen te realiseren?